Polityka prywatności serwisu internetowego Body-Coach.pl

Ostatnia aktualizacja: 03.03.2023

 

Postanowienia ogólne

Poniższe zasady określają politykę plików cookies, warunki i zasady korzystania z serwisu, oraz zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Użyte w poniżej terminy oznaczają:

  • Polityka Prywatności – niniejszy dokument
  • Administrator – Body Coach Agnieszka Celej-Piekarska z siedzibą pod adresem Żerniki Wrocławskie, ul. Spokojna, nr 1b, 55-010
  • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony Internetowej.
  • Serwis – strona internetowa w domenie body-coach.pl
  • Reklamodawca – podmiot trzeci dokonujący odpłatnego zakupu powierzchni reklamowej w Serwisie.

 

Prawa autorskie

Wszystkie materiały publikowane na stronach Serwisu są objęte prawem autorskim. Dotyczy to zarówno treści tworzonych przez administratora, czy redaktora serwisu , jak i inne osoby – w tym Użytkowników Serwisu. Przedruk i kopiowanie materiałów w jakiejkolwiek formie i języku jest łamaniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej.

 

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność

Dostęp do wszelkich treści Serwisu oraz zapisanie się na listę subskrybentów powiadomień dostępnych w przeglądarce internetowej są bezpłatne, a ich autorzy i Serwis nie odpowiadają za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania powiadomień lub zapisywania się na listę subskrybentów newslettera, jeżeli taka opcja zostanie udostępniona w Serwisie co oznacza zgodę Użytkownika Serwisu na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

Dane osobowe, ich przetwarzanie i ochrona

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Administrator AAS MSM. Przetwarzane są między innymi następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz pozostałe dane, które zostaną przez Użytkownika podane. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika. Administrator przetwarza dane osobowe w celu odpowiedzi na skierowane zapytanie. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Serwis zaopatrzony jest w odpowiednie środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r poz 1260 z późn.zm), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r poz. 978 t.j.), ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r poz. 2200 tekst jednolity z późn.zm).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia szkolenia o ile nie stanowią inaczej odrębne przepisy. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Administrator wdraża odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności zgodne z rozporządzeniem Ministra